Fundacja Znacznik Czasu

Fundacja „Znacznik Czasu” została założona w 2015 roku. Jesteśmy pozarządową organizacją non-profit, zarejestrowaną w Warszawie.

Działania Fundacji są zorientowane na wspieranie i prowadzenie projektów o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, w szczególności na przygotowywaniu i prowadzeniu seminariów naukowych, imprez kulturalnych i edukacyjnych, wspieraniu wolontariatu oraz rozpowszechnianiu informacji we wskazanym wyżej zakresie.

W związku z powyższym Fundacja wspiera i krzewi potrzebę kultywowania historii lokalnych wspólnot.

Jak korzystać z informacji? Każda osoba zwiedzająca miasto może czerpać wiedzę o konkretnych zabytkowych budynkach z bazy projektu. Wystarczy zeskanować przy pomocy smartphone’a kod QR z tabliczki „Znacznik Czasu” umieszczonej na oglądanym budynku. Zeskanowanie kodu QR przekieruje zainteresowaną osobę bezpośrednio na stronę internetową z informacjami zgromadzonymi na temat konkretnego miejsca.

Kod QR na budynku.

Jak gromadzone są dane? Zbieraniem danych zajmują się studenci specjalizujący się w różnych dyscyplinach naukowych, których wspierać będą osoby młodsze - uczniowie. Źródło informacji stanowić będzie szeroka paleta danych – od informacji z archiwów i muzeów, przez literaturę, skończywszy na wiadomościach czerpanych z wywiadów z mieszkańcami. Proces gromadzenia i weryfikacji danych pod kątem ich wartości będzie nadzorowany przez pracowników naukowych.

Zaangażowanie młodych osób w prace nad projektem przyniesie im niewymierną korzyść w postaci dostępu do olbrzymiej wiedzy historycznej, kulturowej i społecznej, stanowiącej fundament owocnego dialogu między różnymi kulturami i religiami. 

Poruszanie się po stronie projektu - co tam znajdziemy?

Strona internetowa, stworzona do realizacji celów projektu, daje możliwość wszechstronnego zapoznania się z całą złożonością miejskiego życia poprzez poznanie skomplikowanej historii miejsc tworzących atmosferę i krajobraz miasta. Znajdziemy tam więc zarówno dane techniczne budynków, informacje o ich przeznaczeniu i funkcjach, jak i wiedzę o wydarzeniach, które miały miejsce w ich murach. Poznamy miejską codzienność oraz niezwykłe zdarzenia i miejsca, w tym komentarze architektów i innych osób zaangażowanych w proces budowlany. Szeroki wachlarz informacji dostępny na stronie projektu będzie łączyć rozmaite perspektywy poznawcze: historię, architekturę, etnografię oraz żywe świadectwa ludzi zasiedlających badane miejsca.

Portal projektu „Znacznik Czasu” zawiera rozwiązanie, które umożliwia umieszczenie „osobistego Znacznika Czasu”. Każdy - bez względu na narodowość, wyznanie czy płeć – kto kiedykolwiek mieszkał w którymś z opisywanych w projekcie budynków, może umieścić na portalu opis swoich indywidualnych doświadczeń związanych z danym miejscem. Mogą to być wspomnienia, anegdoty, fakty historyczne, ale także dzieła stworzone w tym budynku, które w opinii autora wpisu godne są opublikowania i wzbogacą historyczny obraz miejsca.  

Mamy nadzieję i wierzymy, że niniejszy projekt przyczyni się do budowania multikulturowego i tolerancyjnego społeczeństwa, które będzie działać na rzecz zmniejszenia podziałów, nierówności, antysemityzmu i ksenofobii.

Dlaczego zajmować się historią miast?

Dokumentowanie historii życia miast może sprawiać wrażenie zadania skomplikowanego. Pragniemy zbadać i opisać strukturę różnorodnych relacji łączących mieszkańców z ich domami i miastami, by dzięki temu lepiej poznać i zrozumieć rzeczywistość, w jakiej żyjemy obecnie.

Budynki zawsze stanowiły zwierciadło odbijające interakcje między zamieszkującymi je wspólnotami a środowiskiem miejskim. Gdyby budynki mogły mówić, odsłoniłyby zapewne w swoich opowieściach barwny obraz życia miejskiego, przejawiającego się w rozmaitych wydarzeniach. Otrzymalibyśmy opowieść o historii pełnej meandrów, w której tragiczne losy przeplatały się z historiami, które budziły optymizm - wszystkie pobudzające ciekawość i myślenie.  

Synteza technologii QR, wywiadów ze świadkami historii oraz kwerendy archiwalnej dokonanej wspólnie przez ekspertów i młodych ludzi stworzy fundament, który umożliwi:

                                  „POZNANIE PRZESZŁOŚCI DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 

Kod QR na budynku.

Deklaracja celów – źródła idei.

Ziarno idei projektu padło na podatny grunt podczas wspólnej „podróży do korzeni”, którą odbyłem z moimi dziećmi do Łodzi - miasta, w którym urodził się mój ojciec. Posiadałem jedynie adres domu. Wkrótce miałem się jednak przekonać, że posiadany namiar oznacza grupę zabudowań, dlatego nie byłem w stanie znaleźć właściwego numeru mieszkania. Chodząc po posesji, pomyślałem: „Gdyby istniało jakieś źródło informacji o budynku z tamtych czasów, mógłbym znaleźć właściwy adres”. Wyobraziłem sobie taki katalog, z którego łatwo zaczerpnąłbym wszelką potrzebną mi wiedzę. Wtedy pojawił się pomysł stworzenia narzędzia, które dałoby dostęp do całego bogactwa wiedzy o życiu miasta.

By stworzyć tę specjalną „wyszukiwarkę”, musiałem zdobyć i zebrać różne rodzaje dokumentów: pisma urzędowe, listy, zdjęcia, wywiady itp., które mogły pomóc w łączeniu elementów w spójną całość. W zbieraniu ważnych informacji napotkałem też inny poważny problem. Każdego dnia maleje liczba osób, które mogłyby z pierwszej ręki dostarczyć wiedzy o przeszłości budynków i miasta. Dlatego konieczne jest możliwie najszybsze działanie w tym zakresie.

Ron-Ami (Romek) Lerental

Twórca i Prezes, Fundacji Znacznik Czasu